انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
تغییرات
اخذ کارت بازرگانی
اخذ کد اقتصادی
ثبت برند (حقیقی)
ثبت برند(حقوقی)
ثبت طرح صنعتی
ثبت اختراع
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa