انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع کولر:
آبی
گازی
نوع خدمت (کولر آبی):
سرویس
تعویض قطعه
نصب‌و‌راه‌اندازی
سایر
نوع خدمت (کولر گازی):
سرویس
نصب‌و‌راه‌اندازی
لوله‌کشی
شارژ گاز
نصب شیلنگ
داکت‌کشی
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: