انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات درخواستی براساس متر مربع:
گچوخاک
سفیدکاری
رابیتس
ابزار
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: