انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع تزریق:
زیرپوستی
داخل پوستی
نخاعی
عضلانی
وریدی
سرم
تعداد:
بیمار:
سرنگ:
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa