انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمت درخواستی:
نصب آیفون در واحد
نصب پنل جلوی درب
تعمیر آیفون یا پنل
برای چند طبقه به این سرویس نیاز دارید؟
۱ واحد
۲ تا ۶ واحد
۶ تا ۱۰ واحد
بیشاز ۱۰واحد
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: