انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
روشن‌نشدن/خاموش‌شدن
نرم‌افزاری
سنسور
تاچ و ال‌سی‌دی
تعمیر یا تعویض دوربین
صدای گوشی
باتری گوشی
فریم و قاب
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa