انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع رنگ و متراژ مورد نظر:
روغنی
پلاستیک
اکریلیک
کنیتکس
سایر
بخش‌های موردنظر برای نقاشی:
نقاشی در ودیوار
نقاشی حمام و سرویس بهداشتی
نقاشی آشپزخانه
نقاشی مشاعات، راهرو و راه‌پله
نقاشی سقف
سایر
خودم رنگ را تهیه می‌کنم.
مجری رنگ را تهیه نماید.
نیاز به زیرکاری وجود دارد.
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa