انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع پرده:
پرده توری
لوردراپه
زبرا
شیدرول
کرکره فلزی
کرکره چوبی
سایر
نوع میل پرده:
چوبی
فلزی
تزئينی
نحوه تهیه میله‌پرده و متعلقات
خودم تهیه می کنم.
مجری تهیه کند.
متراژ حدودی فضای مورد نظر:
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa