انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
نصب
تعمیر
شیرآلاتظرفشوئی
شیرآلاتروشوئی
شیرآلاتدیواری
توالت فرنگی
فلاش تانک
سیفون
دوش حمام
سینک
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: