انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع پوشش موردنظر:
کاغذ دیواری
پوستر
دیوارپوش
دیوار (مترمربع):
سقف (مترمربع):
پوشش کنونی محل موردنظر:
گچ
رنگ
کاغذ دیواری ایرانی
کاغد دیواری خارجی
عرض کاغذدیواری
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa