مرکز جامع خدمات

نمایندگی ها

مرکز خدمات 1724  یک مرکز ملی و کشوری است که در آغاز فعالیت ، در تهران بزرگ خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه و در مرحله بعدی مراکز کلان شهرها و استانها و سپس در شهرها و شهرستانها و در مرحله نهایی به روستائیان نیز خدمات متناسب با نیاز منطقه ای ارائه خواهدداد.