مرکز جامع خدمات

روش اجرا

اجرای کلیه خدمات درخواستی پس از ثبت درخواست، توسط مجریان و پیمانکاران مجرب اجرا خواهد شد. متقاضیان  در انتخاب روز و ساعت و همچنین نحوه پرداخت مختار می باشند.