انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
کفسابی موزائیک
کفسابی سنگ

کفسابی بر اساس متر مربع:

شستشوی سنگ
بتونه ساب
رزین ساب
اسیدشوئی
پولیش
واکس
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: