انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات نظافت


خدمات نظافتی این مجموعه شامل نظافت داخلی و مشاعات و کلیه امور نظافتی منازل شرکتها و ساختمانهای اداری میباشد.